GET IN TOUCH

rise.social.impact@gmail.com

Bangkok, Thailand

  • @riseimpact.co
  • RISE IMPACT

SNOWBALL

IMPACT INCUBATION PROGRAM

สโนว์บอล

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

FEB - AUG 2019

APPLY NOW >

 

SNOWBALL

IMPACT INCUBATION PROGRAM

สโนว์บอล โปรแกรมบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ทำไมต้องสโนว์บอล

Snowball Effect ปรากฎการณ์ที่เกิดจากหิมะก้อนเล็กกลิ้งลงจากภูเขา ก่อตัวรวมกันกลายเป็นหิมะก้อนใหญ่ที่มีพลังยากจะหยุดยั้ง

 

การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในทางสังคมได้อย่างกว้างขวาง ก็เริ่มต้นจากการลงมือทำที่จุดเล็กๆ ไม่ต่างจากการปั้นหิมะ และช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญ เมื่อผู้ประกอบลงมือเริ่มต้นพัฒนาไอเดียในการแก้ไขปัญหาสังคม การกำหนดทิศทาง หาวิธีทุ่นแรงและเลือกทำเรื่องสำคัญจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะล้มเหลว และมีผลอย่างมากต่อการทำให้กิจการเติบโต อยู่รอดทางธุรกิจ รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคมได้จริง

WHY

SNOWBALL ?

รู้จักสโนว์บอล

สโนว์บอล เป็นกลไกสนับสนุนที่ออกแบบโดยยึดผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลาง แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ให้ผู้ประกอบการเลือกเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม ได้แก่

 

1. IMPACT VENTURE CLINIC
คลีนิกให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสังคม

 

2. SOCIAL INNOVATION WORKSHOP
เวิร์คชอปเพื่อพัฒนาไอเดียนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สำหรับใครที่อยากพัฒนาไอเดียแก้ปัญหาสังคมให้เกิดขึ้นจริง หรือใครที่กำลังพัฒนาโมเดลธุรกิจให้แก้ปัญหาได้อย่างอย่างยั่งยืน

 

3. SOCIAL INNOVATION
INCUBATION PROGRAM

โครงการบ่มเพาะระยะยาวสำหรับนวัตกรรมเพื่อสังคม เจ้าของนวัตกรรมหรือผู้ประกอบการจะได้ทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษา ทีมโค้ช เพื่อพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาและโมเดลธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการตลาด เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนหรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

 

WHAT'S

SNOWBALL ?

IMPACT VENTURE CLINIC

กิจกรรมให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

เปิดให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยนวัตกรรม ไม่ว่าความคิดของคุณจะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เริ่มมีชิ้นงานต้นแบบ หรือเริ่มก่อตั้งธุรกิจแล้ว...

SOCIAL INNOVATION

WORKSHOP

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

เวิร์คช็อปสำหรับทุกคนที่อยากทำความเข้าใจการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ระยะเวลา 2 วัน...

SOCIAL IMPACT

INCUBATION PROGRAM

กิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสังคม

พัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาและโมเดลธุรกิจสำหรับนวัตกรรมเพื่อสังคมของคุณ ไปพร้อมกับทีมที่ปรึกษาและโค้ช เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน...

SNOWBALL

TIMELINE

SAVE THE DATE TO CO- CREATE SOCIAL IMPACT WITH US !

IMPACT VENTURE
CLINIC #01

22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 - 12:00

IMPACT VENTURE
CLINIC #02

15 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00

SOCIAL INNOVATION WORKSHOP

16-17 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00

IMPACT VENTURE
CLINIC #03

19 เมษายน 2562 เวลา 09:00 - 12:00

SOCIAL IMPACT INCUBATION PROGRAM

KICK-OFF WORKSHOP :

THEORY OF CHANGE

IMPACT MODEL

20-21 เมษายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00

IMPACT VENTURE
CLINIC #04

17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00

SOCIAL IMPACT INCUBATION PROGRAM

WORKSHOP :

FEASIBILITY STUDY
FOR SOCIAL INNOVATION

18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00

SOCIAL IMPACT INCUBATION PROGRAM

DEVELOP PROJECT WITH

COACH + MENTOR

SOCIAL IMPACT INCUBATION PROGRAM

DEVELOP PROJECT WITH

COACH + MENTOR

WORKSHOP :

PREPARATION FOR SOCIAL INNOVATION SEED FUND 

18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00

IMPACT

FORUM

3 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น.

SOCIAL

INNOVATION ?

นวัตกรรมเพื่อสังคม คืออะไร?

วิธีการใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาสังคม และมีโอกาสขยายผลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง วิธีการแก้ปัญหาใหม่ในความหมายของนวัตกรรมเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ (product), บริการ (service), กระบวนการ (process) หรือ ระบบ (system) การประเมินความใหม่ของวิธีการแก้ปัญหา ประเมินจากสถานการณ์ปัญหาในช่วงเวลาหนึ่ง ในขอบเขตสังคม ชุมชน หรือพื้นที่ที่เจ้าของโครงการต้องการแก้ไข วิธีการใหม่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนในพื้นที่นี้ หรือเคยใช้แล้วแต่ยังแก้ปัญหาไม่สำเร็จและนำผลที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ซึ่งมีโอกาสแก้ปัญหาสังคมได้สำเร็จมากขึ้นก็นับว่ามีความใหม่ ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่เกิดขึ้นและถูกใช้แก้ปัญหาในสังคมหรือพื้นที่อื่นๆ มาก่อนแล้วก็ได้ นอกจากนั้น ในด้านปัญหาสังคม เจ้าของโครงการจะต้องมีความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถอธิบายผลกระทบหรือความรุนแรงของปัญหา ความสำคัญของปัญหานี้ต่อสังคม รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา (Beneficiaries) ได้ชัดเจน

PARTNERS

1_2016-yseali-seeds.png
Frontier Incubators.png

LET'S CO-CREATE

SOCIAL IMPACT

WITH US !