GET IN TOUCH

rise.social.impact@gmail.com

Bangkok, Thailand

  • @riseimpact.co
  • RISE IMPACT

SOCIAL INNOVATION

INCUBATION PROGRAM

พัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาและโมเดลธุรกิจสำหรับนวัตกรรมเพื่อสังคมของคุณ ไปพร้อมกับทีมที่ปรึกษาและโค้ช เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เมษายน - สิงหาคม 2562

WHAT'S SOCIAL INNOVATION INCUBATION PROGRAM ?
ESSENTIAL FRAMEWORK FOR SOCIAL ENTREPRENEURS
กระบวนการพัฒนา (คิด-ทำ-และเรียนรู้) ที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาความอยู่รอดของโมเดลธุรกิจ
NETWORK OF SOCIAL ENTREPRENEURS
เครือข่ายผู้ประกอบการที่สนใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โอกาสในการต่อยอดสู่ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ACCESS TO GET MENTORS, EXPERTS, AND SEED FUNDING OPPORTUNITIES
โอกาสในการเข้าถึงที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเงินทุนตั้งต้นมูลค่าสูงสุด 1.5 ล้านบาท
โปรแกรมบ่มเพาะที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาไอเดียนวัตกรรมและมีต้นแบบอยู่ในมือแล้ว ได้เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และหาแนวทางการเข้าสู่ตลาดได้ชัดเจนขึ้น โดยจะมีโค้ชและที่ปรึกษาช่วยสนับสนุนทีมในการพัฒนาโมเดลในการแก้ปัญหาและโมเดลธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาโปรแกรมทั้ง 4 เดือน
WHAT YOU WILL GET ?
WHO IS THIS FOR?

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร

เข้าใจปัญหา

มีความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา สามารถอธิบายข้อมูลสำคัญ (insight) ของปัญหาที่สนใจ

พร้อมพัฒนาและเรียนรู้

มีประเด็นที่ต้องการคำปรึกษาหรือความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการ พร้อมทำงานร่วมกับทีมพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา

ทดสอบไอเดียนวัตกรรมแล้ว

มีโมเดลการแก้ปัญหา/วิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายมาแล้ว มีต้นแบบ (Prototype) ของไอเดียนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาได้ 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ มีความรับผิดชอบ และต้องการให้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถแก้ปัญหาสังคมได้สำเร็จ

เห็นโอกาสทางธุรกิจ

เห็นโอกาสในการพัฒนาเป็นธุรกิจ
มีความเข้าใจเบื้องต้นด้านการตลาด สามารถอธิบายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ มีแนวโน้มจะจดทะเบีย
นเป็นนิติบุคคล หรืออยู่ระหว่างการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

KEY SUPPORT

กลไกสนับสนุน

KNOWLEDGE

& TRAINING

เวิร์คช็อปพัฒนาชุดความรู้และทักษะพื้นฐานในการพัฒนาไอเดียนวัตกรรม พื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมสังคมในกลุ่มผู้เข้าร่วม

COACH

พี่เลี้ยงประจำทีมที่จะช่วยให้ทีมได้พัฒนาไอเดียนวัตกรรมอย่างเข้มข้น โดยจะมีบทบาทในการตั้งคำถามสำคัญ ช่วยให้ทีมกำหนดเป้าหมาย ทบทวนทิศทางในการดำเนินการ และกระตุ้นการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

MENTOR
& EXPERT

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้คำแนะนำเฉพาะด้านตามความต้องการและความจำเป็นของทีม

KEY CONTENT

เนื้อหาหลักในกระบวนการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

THEORY
OF CHANGE
AND IMPACT MODEL

โมเดลการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม และทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง

VALUE PROPOSITION

การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้สร้างคุณค่าที่แตกต่าง และส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา (Beneficiary) และ ผู้ใช้งาน (User)

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

การออกแบบวิธีวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กำหนดตัวชี้วัด และออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานในระยะยาว

SOCIAL BUSINESS MODEL & MANAGEMENT

การพัฒนารูปแบบการหารายได้ การทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้า การออกแบบและทดสอบโมเดลธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน และการจัดการภายในองค์กร

MAKE THE CASE

การออกแบบและเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำเสนอกับผู้สนับสนุนและแหล่งทุนต่างๆ รวมถึงกาดคาดการณ์การลงทุนที่จะเกิดขึ้น การคาดการณ์ผลลัพธ์ทางสังคมเมื่อเกิดการลงทุน

APPLICATION PROCESS
ขั้นตอนการสมัคร

SUBMIT APPLICATION
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลเบื้องต้นของโครงการนวัตกรรมและข้อมูลขององค์กรหรือทีม

APPLICATION CLOSED
21 MARCH 2019

โครงการนี้ปิดรับสมัคร 21 มีนาคม 2562

APPLICATION REVIEW & INTERVIEW

23-29 มีนาคม 2562 คัดเลือกใบสมัคร 

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์

COHORT ANNOUNCEMENT

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 5 เมษายน 2562 

KICK-OFF WORKSHOP 

20-21 APRIL 2019

เวิร์คช็อปแรกเพื่อทำความรู้จักกันระหว่างทีมที่ได้รับการคัดเลือก ทีมโค้ช และที่ปรึกษา วางแผนการทำงานร่วมกัน

20-21 เมษายน 2562 

DEVELOP PROJECT WITH COACHES + MENTORS

APRIL - JULY 2019

ทำงานร่วมกับทีมโค้ชและที่ปรึกษา

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 

เมษายน - กรกฎาคม 2562 

 

WORKSHOP : FEASIBILITY FOR SOCIAL INNOVATION

18 MAY 2019

เวิร์คช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในกลุ่มผู้เข้าร่วม ทบทวนวิธีคาดการณ์รายได้ และความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study & Financial Projection) 

18 พฤษภาคม 2562 

WORKSHOP : PREPARATION FOR SOCIAL INNOVATION SEED FUND 

6 JULY 2019

เวิร์คช็อปเตรียมความพร้อมสำหรับการรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

กรกฎาคม 2562

IMPACT FORUM

3 AUGUST 2019

พื้นที่นำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

3 สิงหาคม 2562 

*หมายเหตุ

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- โครงการไม่สนับสนุนค่าเดินทางและที่พักให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด ทีมงานขอมอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับถัดไป

- กำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม