top of page
INCUBATION-30.jpg

SOCIAL INNOVATION

INCUBATION PROGRAM

โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น ที่คุณจะทำงานร่วมกับทีม Rise Impact และเครือข่่ายของเรา อย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร

INCUBATION-34.png

IMPACT VENTURE
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ระยะเริ่มต้น
ที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างเข้มข้น

ทั้งด้าน การเปลี่ยนแปลงสังคม (IMPACT), การตลาด (MARKET), การสร้างองค์กร (TEAM) และ การเงิน (MONEY) ทำงานร่วมกับ ทีม Mentor และทีม Rise Impact แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ประกอบการเพื่อสังคมอื่นๆ ต่อเนื่องตลอด 16 สัปดาห์

ประเด็นสำคัญในการพัฒนา IMPACT VENTURE

SNOWBALL 2020-58.png

IMPACT

ผู้ประกอบการสามารถตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาสังคมให้ชัดเจนและทำให้วัดผลได้ รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

SNOWBALL 2020-59.png

MARKET

ผู้ประกอบการสามารถสามารถสร้างคุณค่า (Value Proposition) ให้กับกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการตลาดได้

SNOWBALL 2020-60.png

TEAM

ผู้ประกอบการสามารถค้นหารูปแบบที่เหมาะสม ออกแบบวิธีการทำงานของทีม และเตรียมความพร้อมสมาชิกทีมให้สามารถทำงานในวงกว้างมากขึ้นได้

SNOWBALL 2020-61.png

MONEY

ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการเงินได้ดี ทำให้ดำเนินงานได้ต่อเนื่อง สามารถค้นหาโมเดลธุรกิจที่เมหาะสม การหาเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาองค์กร

การสนับสนุนของโปรแกรม

SNOWBALL 2020-67.png

Mentor ที่ปรึกษาที่จะทำงานร่วมกัน

ที่ปรึกษาที่จะช่วยให้ทีมได้พัฒนาอย่างเข้มข้น ร่วมกันตั้งเป้าหมายและเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้ประกอบการ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการองค์กรต่อเนื่องตลอด 16 สัปดาห์

SNOWBALL 2020-52.png

เครือข่าย Impact Venture

ร่วมกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากการทำงานของผู้ประกอบการเพื่อสังคมอื่นๆ ในเครือข่าย

SNOWBALL 2020-68.png

เรียนรู้ทักษะสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กร

เรียนรู้ทักษะใหม่ตามที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ เพื่อค้นหาคำตอบใน 4 ประเด็นสำคัญ ที่จะเป็นแนวทางการทำงานขององค์กร

SNOWBALL 2020-65.png

Social Innovation Funding พัฒนาโครงการเพื่อเสนอรับทุนจาก NIA

พัฒนาโครงการเพื่อเสนอต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อขอรับทุนสนับสนุน จำนวนเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

กำหนดการโปรแกรม

11

พ.ค.

รับสมัคร Ventures เข้าร่วมโปรแกรม

15

มิ.ย.

ปิดรับสมัคร Ventures เข้าร่วมโปรแกรม
สัมภาษณ์เพิ่มเติมและคัดเลือก Venture

ก.ค.

เริ่มต้น INCUBATION PROGRAM*

กิจกรรม Webinars, Mentoring, Cohort Sharing, Venture Building

ส.ค.

INCUBATION PROGRAM*

กิจกรรม Webinars, Mentoring, Cohort Sharing, Venture Building

ก.ย.

INCUBATION PROGRAM*

กิจกรรม Webinars, Mentoring, Cohort Sharing, Venture Building

ต.ค.

สิ้นสุด INCUBATION PROGRAM*
กิจกรรม IMPACT FORUM*

*หมายเหตุ : กิจกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมการ ทีมงานจะแจ้งวันที่เพิ่มเติมภายหลัง

ขั้นตอนการสมัครร่วมกิจกรรม

1. กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลขององค์กร แนะนำงานที่ทำและโครงการที่ดำเนินการอยู่ 

2. ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มิ.ย.
ทีมงานจะพิจารณาข้อมูลในใบสมัคร และติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำความรู้จักผู้ประกอบการ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
และนัดหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ผ่านการคัดเลืิอก ทีมงานจะมอบสิทธิ์ให้ผู้สมัครลำดับถัดไป

bottom of page