GET IN TOUCH

rise.social.impact@gmail.com

Bangkok, Thailand

  • @riseimpact.co
  • RISE IMPACT

IMPACT VENTURE

CLINIC

ใครกำลังมองหาที่ปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาไอเดีย

สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม สมัครเลย !

IMPACT VENTURE CLINIC

คลินิกให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

WHํAT'S IMPACT VENTURE CLINIC ?
THOUGHT PARTNERS
มีเพื่อนร่วมคิด ที่ช่วยทบทวนไอเดียนวัตกรรมตั้งแต่ความเข้าใจต่อปัญหา จนถึงโมเดลการแก้ปัญหา และโมเดลการหารายได้
DIRECTION GUIDELIGHT
เรียนรู้จากตัวอย่างความสำเร็จหรือโมเดลที่น่าสนใจ พร้อมกระตุ้นการค้นหาโอกาส ตั้งเป้าหมาย และวางแผนการทำงานในระยะสั้น
SOCIAL INNOVATION TOOLKIT
ใช้กระบวนการและตัวช่วยในการคิด-วางแผน-ลงมือทำ ที่ทีมไรซ์ อิมแพค พัฒนาขึ้นเพื่อให้เจ้าของไอเดียทำงานต่อได้ง่ายขึ้น
บริการให้คำปรึกษากับเจ้าของไอเดียหรือผู้ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบเพื่อนร่วมคิด เพื่อช่วยให้ได้ทบทวนไอเดีย เห็นความเป็น
ไปได้ และมีเป้าหมายในการลงมือทำขั้นต่อไป
WHAT YOU WILL GET ?
WHO IS THIS FOR?

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร

อยากแก้ปัญหา

ผู้สนใจอยากเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม เข้าใจปัญหา มีไอเดียอยู่อยากพัฒนาไอเดียให้เกิดขึ้นจริง

มีไอเดียนวัตกรรม

เจ้าของไอเดียพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมมาแล้ว และกำลังหาทางพัฒนาไอเดียต่อไป

มองหาโอกาสในการพัฒนา

เจ้าของไอเดียมีเป้าหมาย และประเด็นที่ต้องการคำปรึกษา หรือความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป

APPLICATION PROCESS

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

SUBMIT APPLICATION
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูล

ของโครงการนวัตกรรมและข้อมูลขององค์กรหรือทีม และเลือกวันเวลาที่สะดวก
เข้าร่วมกิจกรรม

APPLICATION CLOSED
ปิดรับสมัครก่อนถึงวันจัดกิจกรรม 7 วัน

ARRANGEMENT 

+ CONFIRMATION

ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่ได้รับการยืนยันจาก

ผู้สมัคร ทีมงานจะมอบสิทธิ์ให้ผู้สมัครลำดับถัดไป

*หมายเหตุ

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- โครงการไม่สนับสนุนค่าเดินทางและที่พักให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- กำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม